אײַנשטעלן

Also: זיך אײַנשפּאַרן. From Zelmanyaner:

פֿעטער זישע האָט זיך אָבער אײַנגעשטעלט און בשום-אופֿן ניט געװאָלט דערלאָזן עמעצער זאָל געניסן פֿון זײַן אײדעם.