צװישנאמונהדיק

Is it then correct to translate "Interreligious/Interfaith Dialogue of Schwerin" as follows?
צװישנאמונהדיק דייאַלאָג פון שווער
or
צװישנאמונהדיקער דייאַלאָג פון שווערין ‪

is it but also possible to say
אינטער־רעליגיעזער דייאַלאָג פון שווערין

Regards
Haiko