לאָרנעט

ביי אנדערע האט מען עס געהערט א ביסל אנדערש-לארנעטע. פאראן וואס זאגן מיט א פתח אויך. ר' יו"ט ערליך דער זינגער זאגט לארנעטע אבער מיט א קמץ, אבער ער נוצט עס אין קאנטעקסט אזוי ווי א בינאקל-"דער שיפס קאפיטאן שטייט ביים שפיץ אויפן דעק, און האלט א לארנעטע א קליינע", ניט נאר ווי דער באדייטונג דא אין ווערטערבוך