פֿעפֿער

What's the plural?

Commentaires

פעפער איז געוויינליך א געווירץ, ווייל אף וויפיל איך פארשטיי זיינען די גרינסן "פעפער" גארניט ניט געווען אין דער אלטער היים. אויבע אזוי פאסט ניט קיין אויסדרוק "פעפערס/פעפערן" וויילע פעפער איז אזא מין זאך וואס קומט ניט אויס צו זאגן אין מערצאל. איך גלייב אז גיכער וואלט א איד זיך אויסגעדריקט אט אזוי א-מען האט פארווירצט דאס מיט כלערליי פעפער אאז"וו