מיטענקע

אין סטוטשקאווס אוצר ברענגט ער אויך דעם ווארט און אויך ווי עס ווערט פאר אונדז דא אויסגעלייגט, אבער דאס וועט דערפאר האבן אן אפשטאם פון רוסיש. אנטקעגן זשע, געפינען מיר ביי הארקאווין דעם זעלביקן ווארט נאר אויסגעלייגט ווי פון פויליש-מיטינקע. ווי ניט ווי, איראניש איז עס ווייל הארקאווי איז אליין רוסיש, און ער ברענגט נאר די וואריאציע פון דעם פוילישן אפשטאם