בלאָנדזשערײַ

דער ווארט געפינט זיך ניט ביי הארקאווין אבער אן אנדער ווארט שטייט יע ביי אים-געדריי (אדער געדרייעניש) און אין דעם ווערטערבוך האט מען טאקע געבראכט דעם ווארט געדריי, נאר מיט אנדערע טייטשן, און ניט די זעלביקע טייטש ווי ביי הארקאווי