אַזױ אױך

expression אַזוי אויך... so far I think this means something like "all too" ... like "the day came all too soon"

and when used a correlating conjunction after ווי, maybe it means "just as X, so too Y."

Commentaires

I think it can mean various things depending on context.
Can you give us the (essential parts of) the sentences?

Khayim Gravitser p9: ... גלייך ווי עמעצער האט זיך געפרובט צעריסן דעם אזוי אויך צו דורכזיכטיקן שלייער פון א קרענקליכן שווערן סוד.

I understand this as:
"as if some one had tried to tear the veil, too transparent even as is, of a painful secret."

(OK, OK, "painful secret" isn't precise. best I can do at the moment, and that's not our focus right now ;-)

That makes total sense, like it's already bad enough that the veil is transparent and now someone has to come and rip off even that bit!