עלטערן

A word, genderless, for "parent"? As in "You must bring a permission slip signed by a parent"?

Commentaires

afn moshl fun "tate-mame" far beyde tsuzamen.

מען קען דאס אויסדריקן אין פארשיידענע אופנים. פון איינע פון די עלטערן, פון טאטן אדער פון דער מאמען, פון פאטער אדער מוטער, אדער עלטערן אליין, און ס'איז דאך זעלבסט פארשטענדלאך אז מען מיינט אז דאס קען דער תלמיד אליין קלייבן ווער עס זאל דאס אונטערשרייבן

Yo, ikh veys: me ken zogn abi vos in yeder shprakh.

Nor s'iz mir tshikave az es felt a poshet vort far "parent"

ביסט דאך גערעכט, זיכער אינטערעסאנט, נאר פון דעסטוועגן דארף מען געדענקן אז יעדער שפראך האט אירע אויסדרוקן, און דאס האט "בערקע" געפרואווט דערמאנען און פעסטשטעלן ווי אין אידיש עס דריקט זיך אויסעט